[ Kurdî   English   Francais                                 PROLETER DEVRİMCİLER KOORDİNASYONU (PDK)  11-12-2023 ]
{ komunistdunya.org }
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

 Site Menü
   Ana Sayfa
   Devrimci Bülten
   Yazılar / Broşürler
   Açıklamalar
   Komünist Hareketten
   İlerici / Devrimci       Basından
   Kitap - Broşür PDF
   Sanat
   Görüşler

 Arşiv - Ara
   Arşiv
   Sitede Ara

 İletişim
   Bağlantılar
   Önerileriniz

_ _
{ }


_ _
{ Son Yazılar }
Devrimci ve Demokrat...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Say...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
EMPERYALİZM VE TÜRKİ...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrımcı Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
Devrimci Bülten Sayı...
_ _
{  PDK Devrimci Bülten - Sayı 30 (4) }
| Devrimci BültenDEVRİMCİ BÜLTEN'DEN OKURLARA

Türkiye devrimci ve komünist hareketinin,bugün gelmiş olduğu yer, olağanüstü derecede düşündürücü bir hal almıştır. Müthiş bir tasfiyecilik tek devrimci hareketi sarmakla kalmamıştır ama hareketi aynı zamanda kemirip bitirmiştir. Ama varolan bir şey buharlaşıp uçmayacağına göre, hareketin kitle tabanı ve kadrolarına ne olmuştur?

Ama ilginç olan bir durum yine vardır. O da, bugün küçük-burjuvazinin, 12 Eylül'den önce liberal burjuvazinin önderlik etmiş olduğu bir çok siyasal taktik ve örgütlenme anlayışını tamamen içselleştirerek kabul etmesidir. Elbette ki, bu birden bire olan bir durum değildir ve bunun nedenleri vardır. Devletin,bir kısım işbirlikçi tekelci burjuvazinin Avrupa tekelleriyle çıkarlarının iç içe geçmesi sonucunda burjuva demokrasisine doğru esnemesi; göreceli olarak legal alanlarda örgütlenme olanaklarının artması, küçük-burjuva hareketlerin tamamen legal alanlara yerleşmesine ve ikame etmesine neden olmuştur. Aslında legal alanlardaki olanakların genişlemesinde en çok yararlanan liberal burjuvazi olmuştur ve liberalizmin bütün 1990'lı yıllar boyunca gelişmesinin altında da bu yatmaktadır. Ama liberalizm,geliştikçe ve belirli bir toplumsal güce ulaştıkça, küçük burjuvazi bütün bağımsız hareket yeteneğini de kaybetmiştir.Bugün küçük-burjuvazi Türkiye'de, liberal burjuvaziye dolaylı olarak eklemlenmiş bir duruma gelmiştir.

Proletarya ile burjuvazi arasında bir radikal mücadelenin gelişmesinde tek liberal burjuvazi değil aynı şekilde küçük-burjuvazi de korkmaktadır. Her şeyiyle devrimci ve radikal bir komünist hareketin gelişmesini, herkesten önce bu liberal ve küçük-burjuvazi "maceracılık" ile suçlayacaktır. Çünkü şimdi küçük-burjuvazi ve liberalizmde moda, devrimci ve komünist olan ne varsa ondan en erken biçimde kurtulmaktır.

Liberalizmin küçük-burjuvaziyi kendisine bağlaması ve böylece genel olarak devrimci hareket içerisinde tasfiyeciliği geliştirmesi ve devrimci unsurları sisteme bağlaması tek Türkiye'de değil ama Kuzey Kürdistan'da da çok açık bir şekilde yaşanmaktadır. K.Kürdistan'da küçük-burjuva devrimci hareket giderek liberalizmin ve bu sonuncusu da Avrupa emperyalizminin aleti durumuna gelmektedir. İçerideki sınıfların hareketinin uluslararası alanda kesinlikle bir yansıması söz konusudur.Bu durum tersi için de geçerlidir.

Komünizm, küçük-burjuvaziden ideolojik, siyasal ve örgütsel olarak kopmadan asla liberalizme karşı savaşamaz. Çünkü liberalizm küçük-burjuvaziyi, komünizmi tasfiye etmek için bir maşa olarak kullanmaktadır.

DEVRİMCİ BÜLTEN
|
_ _